Gyrfaoedd

Prentisiaethau yn WB Griffiths

Dros y blynyddoedd mae WBG wedi cynhyrchu llawer o grefftwyr gwych o ystod eang o grefftau.

Ni allai datblygiad gyrfa o fewn y cwmni fod yn haws gyda rhaglenni dysgu ar y safle i gyrsiau coleg ein nod yw darparu’r diwylliant gorau ar gyfer dysgu a datblygiad personol.

Isod mae rhai o’n prentisiaethau presennol yn gweithio gyda WBG a’n partneriaid hyfforddi ar gyfer eu dyfodol – cliciwch ar y botymau isod am ragor o fanylion.

Dechreuodd gyda’r cwmni ym mis Medi 2022 ac ar hyn o bryd mae ar ein Rhaglen Rheoli Safle Hyfforddeion.
Gan ddechrau gyda’r cwmni ym mis Ebrill 2022, yn dilyn eu prentisiaeth gwaith coed, maent bellach wedi symud ymlaen i Raglen Rheoli Safle Hyfforddeion WBG.
Wedi bod gyda’r cwmni ers mis Ebrill 2022 ac ar hyn o bryd ar y trywydd iawn i gwblhau eu lefel 3 mewn plymio.
Wedi bod gyda'r cwmni ers mis Medi 2021 ac ar hyn o bryd wedi cofrestru i gwblhau eu gwaith plymwr lefel 3.
Wedi gweithio i WBG yn flaenorol cyn gadael am y brifysgol, ers dychwelyd yn 2022 maent wedi dilyn prentisiaeth gwaith coed ac yn symud ymlaen trwy lefel 2.
Ar hyn o bryd yn ymgymryd â phrentisiaeth gosod brics o fewn y cwmni trwy ein rhaglen hyfforddi ar y safle, gan roi eu gwybodaeth ymarferol yn syth i'w defnyddio.
Wedi ail-ymuno â'r cwmni ym mis Mai 2022, maent bellach yn gweithio tuag at eu NVQ lefel 4 mewn Goruchwylio Safle trwy'r rhaglen hyfforddi ar y safle.
Yn unigolyn hunan-gymhellol iawn cyn ymuno â WBG mae wedi cwblhau nifer o gyrsiau ac ar hyn o bryd ar y trywydd iawn i gwblhau eu prentisiaeth trydanwyr lefel 3.

Straeon Gyrfa WBG

Cliciwch ar aelod o staff i weld hanes eu gyrfa a dysgu am eu taith gyda W.B Griffiths.

Dechreuodd Louise gyda W B Griffiths & Son Limited yn 1991 fel clerc cyfrifon yn syth o’r Coleg, a thrwy waith caled a dysgu mewnol ac uwchsgilio, mae Louise bellach yn Rheolwr Cyllid y Cwmni.

Mae angen ‘llygad manwl’ ar gyfer swydd Louise ac mae’n cymryd cyfrifoldeb am oruchwylio cyllid y Cwmni ar draws cwmpas a chylch gorchwyl.

Mae gan Louise gefnogaeth a pharch gan bawb y tu mewn a thu allan i’r Cwmni ar gyfer y rôl y mae’n ei chyflawni ar ran y Cwmni.

Louise Mayhew

Rheolwr Cyllid
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur ac sodales leo, in lobortis purus."

Dechreuodd Gareth gyda W B Griffiths & Son Limited fel Gweithiwr Adeiladu Cyffredinol yn 2000.

Ers dechrau mae Gareth wedi cael cefnogaeth lawn yn ei ddisgwyliadau gyrfa ac o ganlyniad mae wedi mynd trwy dwf gyrfa gwych, gan ddechrau gyda dod yn blymwr cymwysedig a gweithio ei ffordd i fyny at ei rôl bresennol fel Goruchwyliwr Mecanyddol a Thrydanol.

Mae Gareth bellach yn aelod allweddol o adran cynnal a chadw eiddo’r Cwmni, gyda gwybodaeth ragorol a gwerth etheg.

Gareth Mayhew

Goruchwyliwr Mecanyddol a Thrydanol
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur ac sodales leo, in lobortis purus."

Peter yw gweithiwr hynaf W B Griffiths & Son Limited, a ddechreuodd o dan y cyn Reolwr Gyfarwyddwr Leslie Griffiths, yn ôl yn 1977 ac mae’n cael ei ystyried yn bâr o ddwylo eithriadol o ddiogel ar unrhyw safle y mae wedi’i neilltuo i weithio arno.

Bydd unrhyw un sydd wedi gweithio gyda Peter yn gwybod am ei synnwyr digrifwch gwych a’i foeseg gwaith. Dros ei flynyddoedd gyda’r Cwmni, mae Peter wedi crynhoi ei sgiliau ac erbyn hyn mae’n aelod medrus a phrofiadol iawn o dîm y Cwmni.

Mae W B Griffiths a’i Fab Cyfyngedig yn falch o gael gweithiwr mor hirsefydlog a rhoddir pob clod i Peter work ei waith Cwmni a gobeithio bod ganddo ychydig mwy o flynyddoedd ar ôl eto!

Peter John

Dechreuodd Andrew gyda W B Griffiths & Son Limited yn 1996 i gyflawni ei brentisiaeth gosod brics a orffennodd gyda chymaint o ragoriaeth fel y derbyniodd Prentis y Flwyddyn gan y Coleg.

Mae Andrew bellach yn rhan allweddol o WB Griffiths & Son Limited, fel Goruchwyliwr Gosod Brics y Cwmni, ac mae’n rheoli 10 briciwr a phrentis. Mae Andrew yn adnabyddus am ei frwdfrydedd a’i safonau proffesiynol eithriadol o uchel.

Mae Andrew wedi gallu harneisio ei sgiliau dros ei amser gyda’r Cwmni ac mae’n gallu troi ei law at bron unrhyw beth a roddwyd o’i flaen ond yn arbennig mae’n mwynhau’r cyfle i weithio ar brosiectau bricwaith treftadaeth.

WB Griffiths & Son Careers

Andrew Evans

Goruchwyliwr Gosod Brics

Dechreuodd Anthony gyda W B Griffiths & Son Limited yn syth o’r Ysgol ym 1999, gan wneud prentisiaeth gwaith coed. Fodd bynnag, gyda chefnogaeth ac uwchsgilio o fewn y Cwmni, mae Anthony bellach yn ymgymryd â rôl Rheolwr Prosiect.

Mae Anthony wedi rheoli rhai o’n prosiectau mwyaf mawreddog, yn fwyaf nodedig yw ailfodelu Llyfrgell Hwlffordd ac mae ei wybodaeth am gontractau NEC heb ei hail o fewn y Cwmni.

WB Griffiths & Son Careers

Anthony Thomas

Rheolwr Prosiect

Dechreuodd Reg gyda W B Griffiths & Son Ltd yn 1998 fel gyrrwr cloddio a gyda’i waith caled a’i agwedd benderfynol, mae Reg bellach yn Rheolwr Safle.

Mae Reg hefyd yn arwain tîm fel Rheolwr Groundworks y Cwmni ac mae’n enwog o fewn ei arbenigedd, fel arbenigwr gwaith daear ein Cwmni.

WB Griffiths & Son Careers

Reg Nowell

Rheolwr Safle / Groundworks

Ffurflen gais

Ychwanegwch eich manylion cyswllt a CV isod a byddwn mewn cysylltiad.

Enw
Ebost
Gollwng ffeiliau yma neu
Mathau o ffeiliau a dderbynnir: doc, docx, pdf, jpg, Maint ffeil mwyaf: 10 MB.